individual

  กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  
  ภาคเรียน    1        ปีการศึกษา    2562  
             
  เริ่มต้นลงทะเบียน    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  
  สิ้นสุดลงทะเบียน     วันที่ 31 สิงหาคม 2562  
             
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.1 เปิด        
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.2 เปิด        
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.3 เปิด        
ลงทะเบียนระดับชั้น ม.4 เปิด
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.5 เปิด        
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.6 เปิด        
             
  ครูที่ปรึกษาชุมนุมลงทะเบียน เปิด        
  นักเรียนลงทะเบียน เปิด        
  บันทึกผลการเรียน เปิด        
                 
 
ระดับชั้นห้องจำนวนคนลงทะเบียนไม่ลงทะเบียน
ม.1135035
ม.1235035
ม.1334034
ม.1434034
ม.1532032
ม.2134133
ม.2237334
ม.2339237
ม.2437631
ม.3133033
ม.3234034
ม.3329623
ม.3432032
ม.4134232
ม.4234133
ม.4334034
ม.5140040
ม.5235035
ม.5333132
ม.61401525
ม.6223023
ม.6320020
 
                 
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 68 คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 68 คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 68 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 107 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 107 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 107 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 99 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 99 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 99 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 122 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 122 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 122 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 135 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 135 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 135 คน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 170 คน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 170 คน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 170 คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ลงทะเบียน จำนวน 15 คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ลงทะเบียน จำนวน 15 คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ลงทะเบียน จำนวน 15 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ลงทะเบียน จำนวน 1 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ลงทะเบียน จำนวน 1 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ลงทะเบียน จำนวน 1 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียน จำนวน 3 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียน จำนวน 3 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียน จำนวน 3 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ลงทะเบียน จำนวน 6 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ลงทะเบียน จำนวน 6 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ลงทะเบียน จำนวน 6 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียน จำนวน 12 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียน จำนวน 12 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียน จำนวน 12 คน
           
 
ระดับชั้นจำนวนคนลงทะเบียนไม่ลงทะเบียน
ม.11700170
ม.214712135
ม.31286122
ม.4102399
ม.51081107
ม.6831568
รวม 738 37 701