individual

  กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  
  ภาคเรียน    1        ปีการศึกษา    2562  
             
  เริ่มต้นลงทะเบียน    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  
  สิ้นสุดลงทะเบียน     วันที่ 30 มิถุนายน 2562  
             
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.1 เปิด        
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.2 เปิด        
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.3 เปิด        
ลงทะเบียนระดับชั้น ม.4 เปิด
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.5 เปิด        
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.6 เปิด        
             
  ครูที่ปรึกษาชุมนุมลงทะเบียน เปิด        
  นักเรียนลงทะเบียน เปิด        
  บันทึกผลการเรียน เปิด        
                 
 
ระดับชั้นห้องจำนวนคนลงทะเบียนไม่ลงทะเบียน
ม.2134034
ม.2237037
ม.2339039
ม.2436036
ม.3133033
ม.3233033
ม.3330030
ม.3433033
ม.4134133
ม.4232032
ม.4334034
ม.5140040
ม.5237037
ม.5333033
ม.6140040
ม.6222022
ม.6321021
 
                 
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 83 คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 83 คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 83 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 110 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 110 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 110 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 99 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 99 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 99 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 129 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 129 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 129 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 146 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 146 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 146 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียน จำนวน 1 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียน จำนวน 1 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียน จำนวน 1 คน
           
 
ระดับชั้นจำนวนคนลงทะเบียนไม่ลงทะเบียน
ม.21460146
ม.31290129
ม.4100199
ม.51100110
ม.683083
รวม 568 1 567