individual

  กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม  
  ภาคเรียน    2        ปีการศึกษา    2562  
             
  เริ่มต้นลงทะเบียน    วันที่ 31 ตุลาคม 2562  
  สิ้นสุดลงทะเบียน     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
             
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.1 เปิด        
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.2 เปิด        
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.3 เปิด        
ลงทะเบียนระดับชั้น ม.4 เปิด
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.5 เปิด        
  ลงทะเบียนระดับชั้น ม.6 เปิด        
             
  ครูที่ปรึกษาชุมนุมลงทะเบียน เปิด        
  นักเรียนลงทะเบียน เปิด        
  บันทึกผลการเรียน ปิด        
                 
 
ระดับชั้นห้องจำนวนคนลงทะเบียนไม่ลงทะเบียน
ม.1135134
ม.1235035
ม.1334034
ม.1434034
ม.1532032
ม.2134727
ม.2235926
ม.2334034
ม.2435233
ม.3134034
ม.3227027
ม.3328028
ม.3431031
ม.4134232
ม.4234034
ม.4334034
ม.5140040
ม.5231031
ม.5331031
ม.6140040
ม.6221021
ม.6318018
 
                 
นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 79 คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 79 คน นักเรียนระดับชั้น ม.6 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 79 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 102 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 102 คน นักเรียนระดับชั้น ม.5 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 102 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 100 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 100 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 100 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 120 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 120 คน นักเรียนระดับชั้น ม.3 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 120 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 120 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 120 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 120 คน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 169 คน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 169 คน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ไม่ลงทะเบียน จำนวน 169 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียน จำนวน 2 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียน จำนวน 2 คน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงทะเบียน จำนวน 2 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียน จำนวน 18 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียน จำนวน 18 คน นักเรียนระดับชั้น ม.2 ลงทะเบียน จำนวน 18 คน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ลงทะเบียน จำนวน 1 คน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ลงทะเบียน จำนวน 1 คน นักเรียนระดับชั้น ม.1 ลงทะเบียน จำนวน 1 คน
           
 
ระดับชั้นจำนวนคนลงทะเบียนไม่ลงทะเบียน
ม.11701169
ม.213818120
ม.31200120
ม.41022100
ม.51020102
ม.679079
รวม 711 21 690