individual

ข้อมูลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ประจำวันที่  
                               
กลุ่มงาน/สาระจำนวนมาปกติมาสายไม่มากลับ
ผู้บริหาร11000
ภาษาไทย55000
คณิตศาสตร์66000
วิทยาศาสตร์55000
สังคมศึกษา66000
สุขศึกษาและพลศึกษา33000
ศิลปศึกษา44000
การงานอาชีพและเทคโนโลยี55000
ภาษาต่างประเทศ66000
ครูอัตราจ้าง77000
ครูต่างชาติ11000
เจ้าหน้าที่22000
ลูกจ้างประจำ66000
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ33000
                               
    จำนวน มาปกติ มาสาย ไม่มา กลับ                  
  รวม 60 60 0 0 0                  
  คิดเป็น   100.00% 0% 0% 0%